Sushi Platters

  • Hawaiian Poki Trio- (Tuna poki, Salmon Poki, Hamachi Poki, Avocado, Tomato, served on  top of Crispy Wonton Chips with chopped green onion and cilantro.                         
  •  Enoodles Sushi Deluxe (W/ Rice)- 2 Tuna, 2 Yellowtail, 2 Salmon, 2 Eel, 2 White Tuna & Spicy Tuna Roll.
  • Enoodles  Sashimi Deluxe (Fish Only)– 3 Tuna, 3 Yellowtail, 3 Salmon, 3 Eel, 3 Albacore.                           
  • Enoodles Omakase Combo (Chef’s Choice) – 9pcs Sashimi, 10pcs Nigiri, 8pcs California roll.
  • Sushi Love Boat (Chef’s Choice) – 8pcs Sashimi, 8pcs Nigiri, 4pcs Philly Roll.
  • Chirashi Don (Assorted daily sashimi served w/ rice)- Tuna, Salmon, White Tuna, Albcore Tuna, Big Eye Tuna, Eel, Steamed Shrimp, Yellowtail, and Masago.
  • Tekka Don-  Fresh Tuna Sashimi Served Over Sushi Rice.
  • Unagi Don- BBQ Broiled Freshwater Eel Served Over Sushi Rice.
  • Sake Don- Fresh Salmon Sashimi Served Over Sushi Rice.